Usluge

Konvencionalni prevoz

Prevoz kolskih pošiljaka, u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju, predviđen je kao usluga koja je namenjena tržištu veće količine roba, kao što su rasuti tereti, hemikalije, proizvodi i poluproizvodi metalurške i građevinske industrije,robe na paletama i drugo. Uz posebne uslove, konvencionalni prevoz obuhvata i naročite pošiljke.

 

Prevoz naročitih pošiljki

Naročita pošiljka je svaka pošiljka (železničko vozilo sa teretom ili bez tereta) koja svojim konstrukcijskim, tehničkim ili drugim karakteristikama ne ispunjava propisane uslove za pruge na kojima saobraća i zahteva posebne saobraćajno tehničke uslove prevoza.

Naročitim pošiljkama smatraju se:

 • pošiljke koje na prevoznom putu ili delu prevoznog puta prekoračuju (tovarni profil, dozvoljenu masu po osovini za više od 2% sopstvene mase kola ili dozvoljenu masu po dužnom metro)
 • pošiljke koje nisu osigurane prema UIC Propisima za tovarenje Sveska 1 i 2 i kod kojih ne postoji ekvivalentni alternativni način osiguranja;
 • krute jedinice tereta tovarene na dvoje ili više kola sa obrtnim postoljima odnosno okretnim kliznim postoljima;
 • savitljive jedinice tereta duže od 36 metara tovarene na više kola bez obrtnih postolja;
 • jedinice tereta koje se bez pretovara ne mogu prevesti do uputne stanice, a masa im je veća od 25 t, ili su utovarene na kola sa spuštenim podom (važi samo za pretovar na železnice sa različitom širinom koloseka);
 • pošiljke koje se na delu prevoznog puta prevoze trajektom, a ne mogu sigurno prelaziti najveći vertikalni nagibni ugao prelaznice na trajektu;
 • teretna kola sa više od osam osovina, ako su tovarena;
 • strana vozila koja saobraćaju na sopstvenim točkovima ako ne nose oznaku RIV, RIC, TEN ili nisu obeležena rasterom u skladu sa bilateralnim ili multilateralnim sporazumima;
 • teretna kola natovarena preko dozvoljene granice tovarenja označene na njima;
 • tovarena kola bez oznake dozvoljene granice tovarenja;
 • teretna kola kod kojih je prekoračen rok revizije s obzirom na važenje rastera o održavanju teretnih kola, i to za tovarena kola više od 14 dana i manje od 6 meseci, a za prazna teretna kola više od 6 meseci;
 • sve ostale pošiljke koje se moraju prevoziti pod posebnim saobraćajno-tehničkim uslovima.

Za prevoz naročite pošiljke u unutrašnjem saobraćaju, železnički prevoznici traže pismeno odobrenje od upravljača infrastrukture, a za prevoz u međunarodnom saobraćaju traže pismena odobrenja i od učestvujućih upravljača infrastrukture odnosno uključenih železničkih prevoznika na prevoznom putu.

Odobrenje za prevoz naročite pošiljke izdaje se sa rokom važenja ne kraćim od vremena potrebnoga za prevoz.

Prevoz naročitih pošiljaka je uređen Pravilnikom o prevozu naročitih pošiljaka (Službeni glasnik RS br. 6/2017). U međunarodnom železničkom saobraćaju Srbija Kargo se pridržava odredbi UIC-ove objave 502 kojom su uređeni postupci za odobravanje zahteva za prevoz naročitih pošiljaka. Naročite pošiljke se prihvataju na prevoz samo kada su ispunjeni posebni tehnički i operativni uslovi.

Pošiljalac u prijavi za prevoz naročite pošiljke mora navesti sledeće podatke:

– naziv i adresu pošiljaoca i primaoca;

– datum utovara pošiljke;

– otpravnu i uputnu stanicu i prevozni put (kod izvoznih pošiljaka još I uputnu zemlju, carinsku stanicu i prelaznu stanicu);

– mesto utovara i istovara, sa naznačenjem da li će biti smetnji zbog ugrađene kontaktne   mreže na elektrificiranim prugama i sa naznačenjem industrijskog ili manipulativnog koloseka;

– masu tovara u (t);

– vrstu i dimenzije tovara (širina, visina, dužina);

– težište tovara i svakog dela pošiljke, ako se pošiljka sastoji iz više delova, kao i tačke         oslonca pošiljke;

– da li pošiljka ima pratioca.

Pošiljalac u prijavi za prevoz naročite pošiljke na sopstvenim točkovima mora navesti sledeće podatke:

– naziv i adresu pošiljaoca i primaoca;

– datum utovara pošiljke;

– otpravnu i uputnu stanicu i prevozni put;

– da li pošiljka ima pratioca;

– vrstu vozila, seriju i njegovu masu u (t);

– dužinu vozila preko nesabijenih odbojnika u (mm);

– broj osovina ili obrtnih postolja i razmak između krajnjih osovina, odnosno između stožera obrtnih postolja i između osovina u obrtnom postolju;

– opterećenje po osovini i masu po dužnom metru;

– najveću dozvoljenu brzinu u (km/h);

– dimenzije vozila, po potrebi sa crtežom na kome je prikazan uzdužni i poprečni presek vozila i svim podacima o njegovoj širini, visini i dužini;

– najmanji radijus krivine (R min) kroz koju vozilo može proći

 

Prevoz opasnih materija

Prevoz opasnih materija železničkim prevozom vrši se prema odredbama :

-RID 2015. –Konvencija o međunarodnim železničkim prevozima(COTIF)dodatak C

-Pravilnik o međunarodnom železnočkom prevozu opasne robe (RID)-(„Službeni glasnik RS-Međunarodni ugovori“,broj 17 od 3.septembra 2015.godine)

-Zakon o transportu opasnog tereta -(„Službeni Glasnik RS“,br.88/2010)

-Pravilnik o načinu transporta i obaveznom operativnom praćenju opasnog tereta u železničkom saobraćaju , kao i obavezama učesnika u transportu opasnog tereta u železničkom saobraćaju i vanrednim događajima-„ Službeni glasnik RS“,br.81/2015,od 24.septembra 2015.godine)

Klase opasne robe prema RID su sledeće:

Klasa 1 Eksplozivne materije i predmeti sa eksplozivnim materijama;

Klasa 2 Gasovi;

Klasa 3 Zapaljive tečne materije;

Klasa 4.1 Zapaljive čvrste materije, samoreagujuće materije i eksplozivne čvrste

materije umanjene osetljivosti;

Klasa 4.2 Samozapaljive materije;

Klasa 4.3 Materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove;

Klasa 5.1 Oksidirajuće materije;

Klasa 5.2 Organski peroksidi;

Klasa 6.1 Otrovne materije;

Klasa 6.2 Zarazne materije;

Klasa 7 Radioaktivne materije;

Klasa 8 Nagrizajuće materije;

Klasa 9 Ostale opasne materije i predmeti;

Obaveza pošiljaoca

Pošiljalac opasne robe je dužan da preda na prevoz robu striktno sa odredbama Pravilnika RID,što(u okviru odseka 1.4.1) podrazumeva:

 • da je roba koju otprema klasifikovana prema Pravilniku RID i da je njen prevoz dopušten
 • da prevozniku pruži potrebne podatke i i informacije,tovarni list i prateća dokumenta uz njega,prema odredbama poglavlja 5.4 i tabele A poglavlja 3.2 Pravilnika RID
 • da koristi isključivo ambalažu,velika pakovanja,velika sredstva za pakovanje(IBC), tankove,kola-cisterne, baterijska kola, kola sa odvojivim tankovima , pokretne tankove, tank-kontenere,koji su dozvoljeni i odgovaraju za prevoz opasne robe , a moraju biti obeleženi po Pravilniku RID
 • da propisno otpreme pošiljku i ograničenjima u otpravljanju
 • da propisno obeleži i olista neočišćenje i od gasa ispražnjene tankove , kola-cisterne i sl, kao i o čišćenju praznih kola ,kontejnera , tank-kontejnera i sl.koji moraju biti zatvoreni i zaptiveni kao u punom stanju.

Obaveze primaoca

Primaoc mora:

 • da izvrši čišćenje i dekontaminaciju kola i kontejnera nakon istovara
 • da se sa kola , ili kontejnera ,nakon čišćenja i dekontaminacije skinu listice i oranž- obeležja
 • da odmah po izveštavanju o prispeću pošiljke opasne robe, istu iskupi i preuzme
 • da nakon istovara, sa kola, kola –cisterni, kontejnera i sl, skine stare plombe
 • da,nakon istovara prazna kola,kola –cisterne ,kontejnere i sl,propisno zatvori i pripremi po propisu za povraćaj

Obaveze prevoznika

 • U mestu otpravljanja , kod preuzimanja robe na prvoz , prevoznik mora da proveri: da li je opasna roba koju prima,dopustena za prevoz,zatim,da li je prevozni dokument propisno popunjen i da li se uz njega nalaze sva propratna dokumenta koja se u dokumentu navode
 • Da se vizuelno uveri da kola i roba ne pokazuju neke nedostaktke,oštećenje i sl.
 • Da proveri datum sledeće revizije na cisternama,baterijskim kolima,kolima sa odvojivim tankovima,pokretnim tankovima,tank-kontejnerima i MEGC(gasni kontejner sa više elemenata)
 • Da uoči eventualni preteg u kolima
 • Da proveri da li su za kola propisane velike listice za obeležavanje i da li se iste nalaze na kolima(ako su propisane)

Ukoliko kod prijema opasne robe na prevoz, prevoznik utvrdi bilo kakvo odstupanje od odredaba Pravilnika RID ,prijem se mora odbiti dok se nepravilnosti ne otklone.

Za eksplozivne materije i predmete, radioaktivne i otrovne materije, koje se primaju na prevoz samo ako su ispunjeni uslovi propisani RID-om, pošiljalac je dužan da preda prevozniku posebno odobrenje za prevoz, izdato od nadležnog organa po Zakonu o prevozu opasnih materija. Srbija Kargo vrši prevoz opasnih materija u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.

Kombinovani transport

RTL d.o.o. nudi usluge kombinovanog prevoza kontejnera (dužine 20 stopa i više), prikolica, poluprikolica, zamenjivih sanduka, drumskih vozila (roling road) i ostalih intermodalnih transportinh jedinica, u maršutnim vozovima, kompletnim kontejnerskim vozovima ili pojedinačnim pošiljkama kontejnera.

RTL ne poseduje kola za prevoz robe te se kombinovani prevoz obavlja na kolima sopstvenosti železnice kao i u privatnim P kolima.

Objave i novosti

POZOVITE NAS ZA UŠTEDU U TRANSPORTU.